Herrgårdars och godsens storlek

Namn = Herrgårdens namn. Eventuellt äldre ortnamn anges inom parantes.
Socken = Socknens namn.
Härad = Häradets namn. För landskapen norr om Dalälven används den vedertagna geografiska indelningen i områden.
Landskap = Landskapet.

Natur = Herrgårdens juridiska jordnatur, om det är säteri (skattebefriad jord med krav på ståndsmässig bebyggelse som fram till 1810 endast fick ägas av adeln), berustat säteri (delvis skattebefriad jord med krav på ståndsmässig bebyggelse), frälsejord (delvis skattebefriad jord), skatte (jord som kunde ägas av alla), eller krono (jord ägd av staten). De gårdar som haft en industriell produktion av t.ex. järn, koppar, glas, papper är angivna som bruk.

Här finns även information om de kronogårdar som var boställen, dels vilken tjänsteman eller officer som hade det som boställe (kyrkoherde, komminister, länsman, kronofogde, löjtnant, överste etc), dels regementens namn.


Storlek herrgård i mtl = storleken i mantal enligt jordebok eller litteratur. I de allra flesta fall är denna storlek i mantal konstant över tid eftersom de flesta herrgårdar har haft säterifrihet för ett fixerat antal hemman (och därmed mantal), vanligen för ett hemman om det var säterifrihet för ett hemman eller för flera hemman om säterifriheten gällde flera hemman i en och samma by. De enda herrgårdar i databasen som har ett varierande mantal över tid är sådana som ursprungligen grundats på ett hemman i en by efter 1680 och där de andra hemmanen i samma by sedan har köpts in och inkorporerats med herrgården. Notera att den angivna storleken inte på något sätt avslöjar driftsformen på herrgården, d.v.s. det går inte att med dessa siffror som grund avgöra graden av domändrift (d.v.s. andelen underlydande hemman som brukas i sambruk med själva herrgården). För denna infromation hänvisas till en sökning under "godset".
Storlek har = Herrgårdens storlek i hektar enligt statistik eller litteratur. Se även ”Gods har” längre ned.
Storlek åker har = Åkermarkens storlek på herrgården enligt statistik eller litteratur. Se även ”Gods åker har” längre ned.

Gods mtl = Den totala storleken på herrgården inklusive underlydande gods i mantal enligt jordebok eller litteratur. Till gods räknas samtliga skattlagda frälse- och skattehemman och de säterier/herrgårdar som inkorporerats. Här ingår även de frälseskattehemman som lyder under herrgårdarna, som man hade beskattningsrätten till, men inte äganderätten. Herrgårdar som ägdes av staten kunde ha gods i form av underlydande kronohemman.
Gods har = Den totala storleken på herrgården inklusive det underlydande godsets storlek i hektar enligt litteratur.
Gods åker har = Den totala storleken på åkerarealen på herrgården inklusive det underlydande godset i hektar enligt litteratur.
Gods tax = Det totala taxeringsvärdet på herrgården inklusive det underlydande godset. Saknas uppgift om areal "Gods har" och "Gods åker har" medan motsvarande uppgift finns för "Storlek har" och "Storlek åker har" gäller uppgiften endast herrgårdens taxeringsvärde och inte hela enheten.

Status = Herrgård, ståndsgård, storgård, bondgård eller inkorporerad (se fliken "Vad är en herrgård?")

År början =Det första år som personen i fråga, ägare eller brukare, omnämns som ägare eller brukare. Notera att i de fall gården haft flera ägare samtidigt, vilket var vanligt i samband med en arvssituation, så är samtliga ägare angivna.

År början anm = Om årtalsangivelsen är osäker eller belägget endast finns för ett år, anges ett ”omkring”.

År slut = Det sista år som personen i fråga, ägare eller brukare, omnämns som ägare eller brukare. I de fall gården har haft flera ägare samtidigt, men en ägare sedan har köpt upp de övrigas andelar, så anges slutåret för respektive delägare.

År slut anm = Om årtalsangivelsen är osäker eller belägget endast finns för ett år, anges ett ”omkring”.


Äg/arr = Huruvida personen har ägt, arrenderat eller innehaft gården som löneboställe (innehavare).
Typ = Här anges om gården är inkorporerad av en annan herrgård, d.v.s. att den har lagts i sambruk med en herrgård och avhysts.

Titel tjänst = personens högsta tjänstetitel under de år personen innehade gården.
Titel familj = personens högsta familjetitel under de år personen innehade gården.
Namn = förnamn. Om personen bär ett efternamn inkluderas personens patronymikon här.
Efternamn = Efternamn eller namn efter ättevapen.

Källa = källan för uppgiften. Om det finns olika uppgifter i källorna redovisas resp. källas uppgift.