Gårdsnamn

Geografi

Ägare / innehavare

Make / maka
Här kan du söka på gårdarnas namn. Namnen anges efter Lantmäteriets normalstavning, men här återfinns i många fall även äldre namnformer samt ursprungliga gårdsnamn, i de fall gården har bytt namn.
Ägare / innehavare / arrendatorer
Ägare / innehavare / arrendatorer
Här kan du söka på den yrkestitel ägarna/arrendatorerna/innehavarna hade under de år de besatt gården, t.ex. löjtnant, kapten, överste, lantmätare, länsman, handelsman, godsägare, hovfröken, kammarjungfru etc.
Ägare / innehavare / arrendatorer
Här kan du söka på den yrkestitel makarna/makorna hade under de år de besatt gården, t.ex. löjtnant, kapten, överste, lantmätare, länsman, handelsman, godsägare, hovfröken, kammarjungfru etc.
Här kan du söka på gårdens jordnatur t.ex. frälse, skatte, krono, säteri, berustat säteri eller ladugård, eller om det var ett bruk. Du kan även söka på kronoboställenas funktion, dels genom att ange positionen (kyrkoherde, komminister, länsman, trumpetare, löjtnant, överste), dels regementes namn.
Här kan du söka efter vilken form av transaktion som föregick innehavet av gården, t.ex. förläning, donation, köp, byte, gåva, arv, fideikommiss etc. Du kan även se släktrelationen med föregående innehavare, om gården togs över av en son, dotter, änka, änkeman eller annan släkting. Använd ; som skiljetecken om du vill söka på både transaktion och släktrelation.
Om sökning i herrgårdsdatabasen

Här kan du söka efter information om de personer som har ägt, innehaft eller arrenderat herrgårdar under olika perioder. Du kan söka på en herrgårds namn och få upp all information som finns om just denna, på titel tjänst, titel familj, förnamn eller efternamn, eller en kombination av flera variabler. Informationen är sällan fullständig eftersom den bygger på en rad olika källor. Med tiden kommer den bli allt mer fullständig i takt med att allt fler källor används...