Ägare och brukare

Namn = Herrgårdens namn. Eventuellt äldre ortnamn anges inom parantes.

Socken = Socknens namn.

Härad = Häradets namn. För landskapen norr om Dalälven används den vedertagna geografiska indelningen i områden.

Landskap = Landskapet.

Natur = Herrgårdens juridiska jordnatur, om det är säteri (skattebefriad jord med krav på ståndsmässig bebyggelse som fram till 1810 endast fick ägas av adeln), berustat säteri (delvis skattebefriad jord med krav på ståndsmässig bebyggelse), frälsejord (delvis skattebefriad jord), skatte (jord som kunde ägas av alla), eller krono (jord ägd av staten). De gårdar som haft en industriell produktion av t.ex. järn, koppar, glas, papper är angivna som bruk.

Här finns även information om de kronogårdar som var boställen, dels vilken tjänsteman eller officer som hade det som boställe (kyrkoherde, komminister, länsman, kronofogde, löjtnant, överste etc), dels regementens namn.


Status = Herrgård, ståndsgård, storgård, bondgård eller inkorporerad (se fliken "Vad är en herrgård?").

År början =Det första år som personen i fråga, ägare eller brukare, omnämns som ägare eller brukare. Notera att i de fall gården haft flera ägare samtidigt, vilket var vanligt i samband med en arvssituation, så är samtliga ägare angivna.

År början anm = Om årtalsangivelsen är osäker eller belägget endast finns för ett år, anges ett ”omkring”.

År slut = Det sista år som personen i fråga, ägare eller brukare, omnämns som ägare eller brukare. I de fall gården har haft flera ägare samtidigt, men en ägare sedan har köpt upp de övrigas andelar, så anges slutåret för respektive delägare.

År slut anm = Om årtalsangivelsen är osäker eller belägget endast finns för ett år, anges ett ”omkring”.

Äg/arr = Huruvida personen har ägt, arrenderat eller innehaft gården som löneboställe (innehavare).

Typ = Vilken typ av transaktion som föregått förvärvet av gården, det vill säga om personen erhållit gården genom köp, arv, byte, förläning, donation, fideikommiss. I en arvssituation förkommer ofta köp av andras andelar. Här finns även relationen mellan personer angiven och man kan genom att använda skiljetecknet ; söka på "arv; son" eller "byte; bror" eller "fideikommiss; dotter". Man kan även få information om när gården blev herrgård eller ståndsgård genom att söka med ordet "bildades". Är gården inkorporerad, det vill säga avhyst och brukad med annan fastighet, anges här under vilken herrgård gården lyder.

Titel tjänst = personens högsta tjänstetitel under de år personen innehade gården.

Titel familj = personens högsta familjetitel under de år personen innehade gården.

Namn = förnamn. Om personen bär ett efternamn inkluderas personens patronymikon här.

Efternamn = Efternamn eller namn efter ättevapen.

M 1 titel tjänst = make/makas högsta tjänstetitel under de år personen innehade gården.

M 1 titel familj = make/makas högsta familjetitel under de år personen innehade gården.

M 1 namn = make/makas namn.

M 1 efternamn = make/makas efternamn eller namn efter ättevapen.

M 2 = Maka/make n:r 2, se M 1.

Källa = källan för uppgiften. Om det finns olika uppgifter i källorna redovisas resp. källas uppgift.